مهر :


شورای رقابت دیروز در جلسه ششصد و هشتم خود به موضوع قیمت گذاری خودروهای جدید پرداخت و در نهایت قیمت دو محصول چینی را تعیین کرد.

شورای رقابت قیمت 2 خودروی جدید چینی را اعلام کرد

شورای رقابت قیمت دو خودروی جدید چینی به نام های تیگارد و دایون را اعلام کرد.

بر این اساس، قیمت خودروی تیگارد ٩٨۵ میلیون و ٢٢٩ هزار و ٨٣۴ تومان (۹۸۵۲۲۹۸۳۴۵ ریال) و قیمت دایون یک میلیارد و ٣٨٢ میلیون و ٢۵۴ هزار و ۶٠٨ تومان (۱۳۸۲۲۵۴۶۰۸۷ ریال) تعیین و مصوب شده است.