اکو ایران:

مدیرعامل فولاد خوزستان گفت: ورود روس ها به بازار فولاد بازار ایران را مختل کرده و منجر به کاهش صادرات ایران شده است.

ردپای روس ها در کاهش صادرات ایران + فیلم

مدیرعامل فولاد خوزستان از برخی سیاست های دولت در سال جاری مانند بخشنامه عوارض صادراتی انتقاد کرد و گفت: بخشنامه عوارض صادراتی سیاستی برای مجازات صادرات بود.

امین ابراهیمی همچنین از ارز چند نرخی انتقاد کرد و خواستار ارز تک نرخی شد. وی یکی از چالش های تولید را قیمت های تحمیلی خواند و بر سیاست اقتصاد آزاد تاکید کرد.

ابراهیمی گفت: عرضه و تقاضا باید تعیین کننده قیمت در بازار باشد.

بر اساس اظهارات وی، ورود روس ها به بازار فولاد، بازار ایران را مختل کرده و صادرات ایران را کاهش داده است.