مهر :

تعداد شهرهای دارای وضعیت قرمز از 10 شهر به 13 شهر افزایش یافته است.

هشدار: به این 13 شهر نروید، کرونا بیداد می کند

بر اساس آخرین رنگ آمیزی نقشه کرونا در کشور، تعداد شهرهای قرمز رنگ افزایش یافته است.

بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای دارای وضعیت قرمز از 10 شهر به 13 شهر و تعداد شهرهای دارای وضعیت نارنجی از 33 شهر به 48 شهر افزایش یافته است.

نقشه کرونا تغییر کرد + نام 13 شهر قرمز است

همچنین تعداد شهرهای دارای وضعیت زرد از 198 شهر به 194 شهر و تعداد شهرهای دارای وضعیت آبی از 207 شهر به 193 شهر افزایش یافته است.