اکو ایران:

طالبان تحصیلات عالی را برای زنان ممنوع کرد. این اقدام ضربه سختی به بدنه اقتصادی افغانستان وارد خواهد کرد.

گنجی که طالبان بخشید

چرا آموزش زنان اهمیت دارد و چه تأثیری بر اقتصاد کشورها دارد؟ وضعیت بقیه کشورهای کم درآمد چگونه است؟