این مقاله از وب سایت تهیه شده و صرفا جنبه سرگرمی دارد.

ویدئویی از حمله گازار به پلنگ منتشر شده است.

وقتی ورق برمی گردد و گراز وحشی به یوزپلنگ حمله می کند!