فیلم عدم کنترل میکسر سیمان / این اتفاق را ببینید


رکنا: راننده نتوانست سالم به مقصد برسد.