ویدیوی دردناک حمله گاو عصبانی به صاحبش را تماشا کنید

رکنا: صاحب گاو در حال آوردن علوفه برای گاو گرسنه بود که ناگهان گاو با نر از شرمساری صاحب گاو آمد.

ویدیوی دردناک حمله گاو عصبانی به صاحبش را تماشا کنید