فیلم ترک خوردگی کف تعمیرگاه و مجروح شدن 5 نفر

حوادث رکنا: فرونشست زمین به طور ناگهانی 5 نفر را بلعید.

فیلم ترک خوردگی کف تعمیرگاه و مجروح شدن 5 نفر