فرار خرس های قهوه ای از فیلم قفس قزوین!  / دلت می رود!

رکنا: فرار دو خرس قهوه ای از قفس در قزوین.

فرار خرس های قهوه ای از فیلم قفس قزوین!  / دلت می رود!