دنیای اقتصاد:

عباس صالحی نوشت: به نظر می رسد رشد و توسعه ایران نیازمند هماهنگی و اعمال اراده قدرت ها در چند مقوله دیگر است.

عباس صالحی: رشد و توسعه ایران مستلزم هماهنگی و اعمال اراده قوا در چند مقوله دیگر است.

عباس صالحی مدیر مسئول روزنامه نیوز نوشت:

هماهنگی نیروها در تنش زدایی منطقه ای خود را نشان داده است: توافقات و مذاکرات با عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، عراق و…

به نظر می رسد رشد و توسعه ایران مستلزم هماهنگی و اعمال اراده قوا در چند مقوله دیگر است.

IMG_20230319_210250_208