حمام کردن 2 طوطی + فیلم

رکنا: آب موجود در بدن این 2 طوطی سوژه عکاسان شده است.

حمام کردن 2 طوطی + فیلم