شهروندی آنلاین:

صحنه حادثه و تیراندازی در ساحل تل آویو را ببینید که در آن 8 نفر مجروح شدند و حال دو نفر وخیم گزارش شده است.