اعتماد آنلاین:

همزمان با هفته جهانی قدس 1402، نقاشی دیواری «ات فتح غریب» با حضور 6 هنرمند از 6 کشور جهان بر دیوار حائل فلسطین اشغالی کشیده شد.

تصویر سردار سلیمانی بر دیوار مرزی لبنان و اسرائیل

یکی از این تصاویر، نگاه سردار سلیمانی به مرزهای فلسطین و اسرائیل بود.

عکس سردار سلیمانی بر دیوار مرزی لبنان و اسرائیل