تبلیغ علی پروین برای آدامس خروس نیشان از کجا آمده است؟!

این مطلب از گروه موج سواری است و فقط جنبه سرگرمی دارد.

علی پروین در آگهی آدامس خروس نشان مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفت.

تبلیغ علی پروین برای آدامس خروس نیشان از کجا آمده است؟!