ببینید/ لحظه هولناک زیر گرفتن زن بی گناه هنگام سوار شدن به خودرو در کنار خیابان!  + فیلم

حوادث رکنا: زنی که قصد داشت سوار خودرو شود توسط خودروی عبوری سرنگون شد.

ببینید/ لحظه هولناک زیر گرفتن زن بی گناه هنگام سوار شدن به خودرو در کنار خیابان!  + فیلم