ببینید / عمل زشت و عجیب یک صاحبخانه / انداختن اثاثیه مستاجر در خیابان!  + فیلم

حوادث رکنا: فیلمی درباره مسائل خانوادگی که به دلیل کمبود منابع مالی به خیابان ها افتاد، دل مردم را به درد آورد.

ببینید / عمل زشت و عجیب یک صاحبخانه / انداختن اثاثیه مستاجر در خیابان!  + فیلم