ببینید / به کودکان چینی استفاده از سلاح گرم در مدرسه را آموزش دهید!  + فیلم

حوادث رکنا: ویدئویی از آموزش استفاده از سلاح گرم در مدرسه توسط کودکان چینی را مشاهده کنید.

ببینید / به کودکان چینی استفاده از سلاح گرم در مدرسه را آموزش دهید!  + فیلم