در حالی که بسیاری از وعده های سال گذشته وزارت حراست مانند واردات خودرو به مرحله اجرایی نرسیده است، رضا فاطمی امین بار دیگر وعده های جدیدی داد.

آیا بازار خودرو به وعده وزیر بستگی دارد؟

در حالی که آرزوی همه این است که حداقل بخشی از این وعده ها محقق شود، سابقه این خودروساز در این زمینه نامشخص است.